kompleksowa oferta chemiczna dla instalatorów

RODO

 
Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” 

Dbając  o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów korzystających ze strony www.innova-therm.pl wprowadziliśmy  niniejszy dokument, który wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony.
 
Zbierane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej RODO).
 
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 
Administratorem danych osobowych jest Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą: Olszanka 1c, 49-332 Olszanka , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287430, NIP 7471821881, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: info@innova-therm.pl 
 
Dane osobowe przetwarzamy  w następujących celach i zakresie:
• w celu świadczenia swoich usług, przetwarzamy dane niezbędne do ich wykonania;
• rekrutacji, zatrudnienia
• komunikacji, udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania.
 
Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
• dane kontaktowe;
• dane potrzebne do celu jakim jest wykonanie zleconej usługi ;
• podanie  wymaganych danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwi wykonanie usługi przez Administratora danych osobowych.
 
Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  usług/i  lub innych łączących strony relacji biznesowych oraz po zakończeniu umowy przez okres wymagany przepisami prawa. 
 
Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
• organom państwowym, 
• dostawcom usług, z których korzystamy, w zależności od potrzeb zlecenia (w szczególności tj. firmy kurierskie, przewoźnicy, biuro podatkowe, notariusze, biegli rewidenci, kancelarie radców prawnych, firmy IT), 
• na podstawie poczynionych uzgodnień umownych. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:
• żądania informacji, które realizuje między innymi niniejsza Polityka
• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• żądania przenoszenia danych osobowych.
 
Prawo do cofnięcia zgody
Można cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uzyskanej zgody przed jej cofnięciem.
 
Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Da-nych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Pliki „cookies”

Informacje ogólne
Używamy plików „cookies. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników  i dostosować Serwis do ich potrzeb.
Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 
Przekazywane danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowania decyzji/ profilowanie 
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania. 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X